اخبار برگزیده

پاسخ تمرینات عربی دوم(عمومی) از درس 6 تا 10


عربی

الدرس السادس

التمرین الأول

فعلهای مضارع و اعراب آنها را در جمله های زیر معین کنید:

1.یحکمَ : مضارع منصوب به فتحه

2.تُحبّونَ : مضارع مرفوع به ثبوت نون یغفرَ : مضارع منصوب به فتحه

3.تَنالوا : مضارع منصوب به حذف نون تُنفقوا : مضارع منصوب به حذف نون تحبّون: مضارع مرفوع به ثبوت نون

 

ادامه مطلب

پاسخ تمرینات عربی دوم(عمومی) از درس 6 تا 10

پاسخ تمرینات عربی دوم(عمومی) از درس 6 تا 10

پاسخ تمرینات عربی دوم(عمومی) از درس 6 تا 10

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها